Category: Kung Fu

ChineseBoxingHongMen

Chinese Boxing

Chinese boxing is the abbreviated translation for Zhong Guo Nei Jia Quan, which translates...

Qigong

Qigong

Qigong (氣功, Chi Kung) is an ancient Chinese tradition of self-cultivation and healing....

Taijiquan

Taijiquan

Tai Chi Chuan (太極拳, Taijiquan) is a form of Chinese Boxing based on Qigong...

Xingyiquan

Xingyiquan

Xing Yi Quan (形意拳, Hsing-I Chuan) is an internal system of Chinese Boxing based...

Baguazhang

Baguazhang

Ba Gua Zhang (八卦掌, Pa Kua Chang) is an internal system of Chinese...

Wingchunkuen

Wingchunkuen

Wing Chun Kuen Wing Chun (詠春拳, Yong Chun Quan) is system of Chinese...

Baihequan

Baihequan

Fujian Bai He Quan (白鶴拳, Fujian White Crane) Fukien White Crane, Pai Ho...